Varausehdot

Cottageholidays varausehdot

Cottageholidays noudattaa majoituksen välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun. Ehdot ovat voimassa EU-alueella, ulkomaankaupassa erilliset ehdot (Terms of reservation). Muiden matkailutuotteiden osalta ehtoja noudatetaan soveltuvin osin. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

 

Alustava varaus, varaus ja maksu

Majoituksen varaajan tulee olla täysi-ikäinen.Cottageholidays voi ottaa vastaan harkintansa mukaan alustavia varauksia. Alustava varaus peruuntuu, ellei asiakas vahvista sitä sovittuna päivänä. Varaus vahvistuu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % loma-asunnon majoitushinnasta tai muu sovittu määrä) vahvistuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Loppusuorituksen eräpäivä on viimeistään 45 vrk ennen loman alkua(*HUOM!). Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 45 vrk varatun jakson alkamispäivään, lähetetään vain yksi lasku, joka sisältää sekä ennakkolaskun että loppusuorituksen. Ellei asiakas maksa suorituksia eräpäivään mennessä, voi Cottageholidays yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Ellei asiakas peru varaustaan ja kohde jää myymättä siinä olleen maksamattoman varauksen (jota ei ole kirjallisesti peruttu) takia, peritään varauksen hinta kokonaisuudessaan tulematta jääneeltä asiakkaalta. Laskun yhteydessä lähetetään asiakkaalle tiedot loma-asunnosta. Cottageholidays :illa on oikeus määrätä vakuusraha ennen vuokrauksen alkamista. Vakuusrahan suuruun on 300 -2000 eur/kohteesta riippuen. Vakuusraha on maksettava käteisenäCottageholidays :lle tai sovittaessa maksun voi suorittaa Cottageholidays pankkitilille. Vakuuraha palautetaan asiakkaalle lomahuoneiston vuokrauksen päätyttyä joko käteisenä tai asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille, mikäli tarkastuksessa on todettu ettei lomahuoneistolle tai lomahuoneiston irtaimistolle ole aiheutettu vahinkoa ja tilattu siivous ei aiheuta Cottageholidays :ille ylimääräisiä siivouskuluja (eritteet, oksennukset ym. ylimääräinen siivous) (* paitsi uudenvuoden varauksissa 90 vrk ennen varauksen alkua.)

 

Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Cottageholidays: ille. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Cottageholidays :ille. Varauksen peruuttamisessa pidätetään aina siihen mennessä maksettu 30% ennakkomaksu ja toimitusmaksu € 20 ja loppuosuus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 45 vrk ennen varausjakson alkua, veloitetaan koko varauksen hinta. Suoritettua 30 %:n ennakkomaksua ja toimitusmaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli asiakas muuttaa loma-asuntoa tai loman ajankohtaa, tai peruuttaa osan varaamistaan loma-asunnoista, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Mikäli matkailupalveluiden varausta muutetaan asiakkaan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja sen jälkeisistä muutoksista, kustakin 50 € maksu. Toimitusmaksu 20 € lisätään kaikkiin laskuihin.

 

Cottageholidays :n oikeus peruuttaa varaus

Cottageholidays voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majoure), lomakohteen omistaja voi peruuttaa maksetunkin varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Cottageholidays :ille maksamansa majoitushinta takaisin. Force majeure –tapauksessa Cottageholidays voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtoa toiseen kohteeseen.

 

Avainten luovutus, käyttö ja palautus

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei kohteen tiedoissa toisin mainita. Asiakkaalla on käytössään lomakohteessa 1-2 avainta, jotka jätetään lomakohteen pöydälle ja kohteen ovet lukitaan, jollei muusta ole sovittu, ja ellei kohteessa ole muuta ohjetta. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimista. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

 

Oleskelu lomakohteessa

Loma-asuntojen majoitushintaan kuuluu vapaa käyttöoikeus. Hintaan sisältyvät lisäksi varausdokumenteissa mainitut varusteet. Asiakkaiden edellytetään käyttävän liinavaatteita. Liinavaatteita on tarvittaessa saatavana eri korvauksesta. Loma-asuntojen siivouksesta loman aikana ja lähtösiivouksen huolehtii asukas itse. Odotamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti, lattioiden imurointi, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Asiakas voi myös tilata ennakkoon loma-asuntoon loppusiivouksen eri maksusta. Vaikka loppusiivous olisikin tilattu tai sisältyy joidenkin kohteiden hintaan, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna. Mikäli varauksen päättyessä loma-asunnon siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivoukseen käytetty aika jälkikäteen ( € 75 eur /tunti). Mikäli asiakas turmelee vuokra-aikanaan lomakohteen irtaimistoa tahi kiinteistöä, niin Cottageholidays :illä on oikeus pidättää vakuusraha (300-2000 eur) kokonaisuutena sekä jos maksettu vakuus ei riitä lomakohteen irtaimistolle tai kiinteistölle tai pihapiirille aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi. Cottageholidays :illä on oikeus laskuttaa loma-asunnon vuokraajalta kaikki kulut.

 

Tulen teko sisällä ja ulkona

Avotulen teko on ehdottomasti kielletty muualla kuin sille varatuissa paikoissa. Asiakkaan on huolehdittava kiukaiden, kamiinoiden ja grillien käytöstä ja valvonnasta sekä huolehdittava myös näiden jälkivartioinnista asianmukaisesti. Saunan kiuasta ei tule lämmittää yhtäjaksoisesti niin, että sisälämpötila nousee saunassa yli 100 asteen. Grilleissä saa käyttää ainoastaan niihin tarkoitettuja polttopuita tai hiiliä sekä niihin hyväksyttyjä palavia sytytyspaloja ja -nesteitä sekä huolehdittava niiden käsittelystä asianmukaisesti ennen käyttöä, käytön aikana ja sen jälkeen. Näistä aiheutuvat vauriot, kuten muutkin epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat kulut ovat vuokraajan vastuulla täysimääräisesti.

 

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi loma-asunnon huoltajalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Jos haittatekijää ei voida heti kompensoida, on asiasta tehtävä välitön kirjallinen reklamaatio Cottageholidays :ille. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan lomakohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen: VARAAJA ON TÄYSIMÄÄRÄISESSÄ VASTUUSSA LOMA-ASUNNON SEKÄ LOMA-ASUNNON LÄHIYMPÄRISTÖN (pihapiirin) KUNNOSSA PYSYMISESTÄ MAJOITUSVARAUKSENSA AIKANA. Cottageholidays ei vastaa niistä virheistä loma-asuntojen ennakkotiedoissa, jotka ovat syntyneet varausajankohdan jälkeen äkillisen olosuhdemuutoksen takia (esim. sinilevä, lumi- tai jäätilanteen muutos, rakennustyöt naapuritonteilla, metsänhoitotyöt tontin läheisyydessä tms.) tai johtuen omistajan tekemistä varustelu tms. muutoksista, joita ei ole Cottageholidays :ille ilmoitettu. Cottageholidays ei vastaa myöskään loma-asunnoissa mahdollisesti ilmenevistä koti- tai luonnon eläinten, homeiden tms. aiheuttamista haitoista. Jos asiakas ja Cottageholidays eivät pääse em. seikoissa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Henkilömäärä

Loma-asunnon suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ylimääräisistä henkilöistä peritään € 100 /hlö/vrk lisämaksu käteisenä. Vuokraaja on vastuussa esim tulipalon sattuessa täysimääräisesti jos henkilöluku on ylitetty.

 

Matkustajatietojen antovelvollisuus

Majoituslain mukaan matkustajan tulee täyttää matkustajailmoitus ennen majoittumistaan tai välittömästi viimeistään saapuessaan kohteeseen. Tietojen antovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

 

Häiriökäyttäytymisestä johtuva varauksen keskeytys

Mikäli asiakas/varaaja ei Cottageholidays :in edustajan antamasta ilmoituksesta/huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa varaamassaan loma-asunnossa tai lähiympäristössä, on Cottageholidays :illä oikeus keskeyttää varaus välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet todelliset kustannukset laskutetaan varaajalta/asiakkaalta. Tässä tapauksessa keskeytyneestä majoitus ajasta ei palauteta majoitusmaksua varaajalle/asiakkaalle.

 

Tupakointi, lemmikit, löytötavara

Tupakointi on sallittu vain loma-asuntojen ulkopuolella siihen varatulla paikalla. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan € 1000 tuuletusmaksu. Lemmikin tuonti loma-asunnolle on aina luvanvaraista ja tuonnista loma-asuntoon on aina ilmoitettava Cottageholidays :ille ja niistä peritään maksua 20-200eur/varaus, riippuen lemmikistä. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään € 100 /lemmikki/vrk lisämaksu käteisenä. Cottageholidays ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Löytötavarat (=arvo yli 20 euroa) toimitetaan paikalliselle poliisille, josta niitä voi tiedustella. Ne löytötavarat, joita poliisi ei ota vastaan (=arvo alle 20 euroa) hävitetään siivouksen yhteydessä. Vuokralaitteen (vene, moottori tms) varausehdot Vuokraajan vähimmäisikä on 25 vuotta ja hänellä on oltava laitteen kuljettamiseen vaaditut tiedot ja taidot. Vuokra-aika alkaa luovutushetkestä ja kestää siihen saakka kunnes vuokraaja on palauttanut laitteen vuokranantajalle sovittuun paikkaan määritellyn vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on ilmoitettava ja sovittava riittävän ajoissa vuokranantajalle

Vuokrattua laitetta ei saa viedä suomen rajojen ulkopuolelle. Mikäli laitteeseen tulee tekninen vika, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle Vuokralaisella ei ole lupaa vuokrata laitetta eteenpäin eikä muutenkaan luovuttaa sitä kolmannen osapuolen käyttöön ilman kirjallista lupaa vuokranantajalta Vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokra-aikana laitteen käyttämisestä aiheutuneet sakot ja maksut Vuokraaja sitoutuu korvaamaan laitteen epätavanomaisesta likaantumisesta aiheutuneet siivous- ja puhdistuskustannukset Laite on vakuutettu tavanomaisin vakuutuksin. Vuokraajan omavastuuosuus on 1500€ Laite luovutetaan vuokraajan käyttöön ja vuokraaja palauttaa sen vuokra-ajan päätyttyä tankki täynnä. Polttoaine tai 2T öljy ei sisälly vuokrahintaan Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana laitteelle tai sen varusteille aiheutuneet vahingot Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus vuokra-ajan kuluessa jos käy ilmi että vuokralainen rikkoo oleellisesti vuokrasopimusta tai vuokrausehtoja tai on kykenemätön käsittelemään laitetta asianmukaisesti. Venettä ja / tai moottoria vuokratessa on huomioitava, että kunnioitamme muita mökkiläisiä ja heidän rauhaansa mökillä, eikä rantautuminen tai liikkuminen yksityisalueella (etäisyys rannasta/ laiturista 100 metriä) ja liikennöinti moottorilla öiseen aikaan ole suotavaa, muuten kuin pakottavista syistä. Oikeudet varausehtojen muutoksi pidätetään.